E-SŁOWO

List do Chrześcijan - Nr 328 czerwiec 2019
ZRÓBCIE MU MIEJSCE, PAN IDZIE Z NIEBA

DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – W MOCY BOŻEGO DUCHA
Egzystencjalne doświadczenie Ducha Świętego


O egzystencjalnym poznaniu Boga można mówić w różny sposób. Rodzi się ono między innymi z umiejętności sakramentalnego postrzegania swego życia, z wiary w obecność i działanie Emmanuela - „ Boga z nami”. Poniżej chcemy wspomnieć jedynie o poznaniu ( doświadczeniu) Boga, które dokonuje się na drodze naśladowania Go. Naśladowanie Boga prowadzi bowiem do upodobnienia do Niego – do wspólnoty natury z Nim, do odtworzenia w nas Jego obrazu. Poznajemy Boga, gdy kochamy jak On, przebaczamy jak On, poświęcamy się na służbę braciom jak On. W naśladowaniu Boga objawionego przez Chrystusa w Duchu Świętym nie chodzi o zatrzymanie się na jakiejś zewnętrznej doskonałości , o zewnętrzny moralizm , lecz o pójście dalej- o zatracenie się w Chrystusie , poddając swoje serce potędze Ducha Świętego. Wówczas wchodzi się w zbawcze misterium i jest się „zdobytym przez Chrystusa”(Flp3,12). Jest to rodzaj przejścia od życia moralnego do życia mistycznego. Naśladowanie Chrystusa nie jest jedynie „wzorowaniem się” na Nim , lecz przede wszystkim „byciem z Nim”- przyjęciem warunków Jego życia, udziałem w Jego misji i losie. Naśladować Boga można tylko w mocy Ducha Świętego. Tylko przez Ducha Świętego Bóg Ojciec może ukształtować w nas obraz swego Syna. Mówi nam katechizm:” Prosimy naszego Ojca, by złączył naszą wolę z wolą Jego Syna, byśmy pełnili Jego wolę i wykonywali Jego zamysł zbawienia za życie świata. Sami jesteśmy całkowicie niezdolni do tego, ale zjednoczeni z Jezusem i dzięki mocy Jego Ducha Świętego możemy poddać Mu naszą wolę i zdecydować się na wybór tego, co zawsze wybierał Jego Syn(KKK2825).

KOMUNIA CHORYCH

Niech duszpasterze troszczą się, aby chorzy i wierni w podeszłym wieku, chociaż nie chorują ciężko, ani nie grozi im niebezpieczeństwo śmierci, mogli przyjmować Komunię św. często, a nawet, jeśli to możliwe, codziennie, zwłaszcza w Okresie Wielkanocnym. Chorzy mogą otrzymać Komunię św, o każdej porze dnia. Chorym, którzy nie mogą przyjmować Komunii św. pod postacią chleba, wolno Ją podać tylko pod postacią wina. Ci zaś, którzy pielęgnują chorego, mogą razem z nim przyjąć Komunię św., zachowując przepisy prawa. Gdy Komunii św. udziela się poza kościołem, należy nieść święte postacie zamknięte w puszce albo w innym naczyniu umieszczonym w bursie lub w torebce, którą kapłan zawiesza na szyi. Jeżeli kapłanowi towarzyszy ministrant ze światłem i dzwonkiem, kapłan idzie w komży i białej stule. Jeżeli ze słusznej przyczyny zanosi się Komunię św. prywatnie, kapłan wkłada przynajmniej stułę i ukrywa ją pod wierzchnim okryciem, a po przejściu do mieszkania chorego wkłada również komżę. Tym, którzy mieszkają z chorymi lub mają zleconą nad nimi opiekę, należy przypomnieć, aby przygotowali pokój chorego. Należy w nim ustawić stół nakryty obrusem, na którym składa się Najświętszy Sakrament. Na stole należy przygotować naczynie z wodą święconą i kropidło lub małą gałązkę nadającą się do pokropienia oraz świece.

CHRYSTUS MĘŻEM MODLITWY

Pan Jezus chcąc spotkać się w modlitwie ze swoim Ojcem szukał odpowiedniego miejsca oraz czasu, gdyż godziny modlitwy były czasem Jego osobistych spotkań z Ojcem. Całą noc modlił się przed wyborem Dwunastu Apostołów. Modlitwa wówczas polegała na uzgodnieniu Jego woli z wolą Ojca. Często modlił się w czasie publicznej działalności. Były to słowa dziękczynienia Ojcu za spełnienie Jego woli. Podobnie było, gdy Jezus stanął przed grobem Łazarza i dziękował Ojcu, że Go wysłuchuje. Prawie wszystkie ewangeliczne opisy uczt, w których Pan Jezus bierze udział, połączone są z Jego dziękczynną modlitwą za dar chleba i życia. Czasem Jezus miał świadków swej modlitwy obok, a nawet wzywał ich do wspólnej modlitwy. Tak było na Górze Tabor, gdzie w czasie wielogodzinnej modlitwy dokonało się przemienienie Mistrza z Nazaretu. Wówczas Apostołowie poznali siłę modlitwy. Zdumiewająca jest nocna modlitwa Chrystusa poprzedzająca pojmanie w Getsemani . Do czuwania i modlitwy zaprosił trzech uczniów, bohaterów z Góry Tabor. Tym razem byli świadkami Jego bolesnego zmagania się z wolą Ojca. Jezus doskonale znał grozę czekającej Go śmierci krzyżowej. Prosił Ojca , by mu oszczędził tego cierpienia, a jednak jak przystało na posłusznego syna, do słów prośby dodawał ,, Nie moja, ale twoja wola niech się stanie” . Usilnym błaganiem wyprosił u Ojca siłę potrzebną, by wykonać to bolesne zadanie. Modlitwa nie skończyła się w Getsemani. Jezus był w kontakcie ze swoim Ojcem , aż do ostatniego uderzenia serca. Potrafił jeszcze modlić się za tych, którzy Go ukrzyżowali. Naśladowanie Mistrza wymaga od nas zarezerwowania czasu na modlitwę w ciągu dnia. Najlepiej czynić to rano i wieczorem, tak by inni nam nie przeszkadzali. Następnie w duchu Ewangelii należy doskonalić modlitwę przed posiłkiem, jako dziękczynienie z otrzymane dary. Ta modlitwa ułatwia modlitewne skupienie , gdy spotykamy się przy stole eucharystycznym. Ona zawsze jest wspólnototwórcza. Taki wymiar miała modlitwa Jezusa , ile razy brał chleb w swoje ręce. Kolejny wymiar to modlitewne podejście do wszystkich doświadczeń, jakie na nas spadają. Na przykład krzyż choroby, który dźwiga się czasami latami, należy przyjąć, jako dar Ojca. Jest w nim ukryta jakaś tajemnica i dobro. Ważna umiejętnością jest modlitwa przed podejmowaniem decyzji. One powinny być mądre, zgodne z wolą Ojca. Inną ważna umiejętnością jest podejmowanie modlitwy w drodze. Ona pozwala na nawiązywanie kontaktów z Ojcem i na rozmowę z nim na tematy własne i na tematy ludzi żyjących obok nas. Pan Jezus był mężem modlitwy i w Jego szkole opanowanie tej umiejętności należy do rzeczy istotnej. Uczniowie dostrzegli, że człowiek wierzący winien pozostawać w stałym kontakcie z Bogiem.

BOŻE CIAŁO
20 czerwiec – Rozłazino
godz. 11.00


Procesja do 4 ołtarzy:
1 ołtarz – kapliczka św. Floriana - przygotowuje rej. VI - Poczta
2 ołtarz – ul. Osiedlowa przy domu Państwa Browarczyk – przygotowuje rej. IX – Bloki i os. Młodych
3 ołtarz - przy wjeździe do szkoły (obok przystanku autobusowego)– przygotowuje rej. VIII – Panderoza 
4 ołtarz – kapliczka NSPJ przy kościele – przygotowuje rej. VII – Kościół

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA

21.06 - piątek: Młodzież
(Dziękczynienie za Bierzmowanie)
22.06 – sobota: Skarbnicy - Posłańcy, Rejonowi,
24.06 - poniedziałek: Redakcja SŁOWA, Caritas
25.06 – wtorek: Chórzyści
26.06 – środa: Schole i Ministranci
27.06czwartek: Żywy Różaniec i Margaretki
Zakończenie Oktawy Bożego Ciała
28.06 – piątek: Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa
29.06 – sobota – Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła

 

 

Copyright by Parafia Rozłazino