E-SŁOWO

List do Chrześcijan - Nr 339 czerwiec 2020
WIELKA TAJEMNICA WIARY - EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE


ŚW. JAN PAWEŁ II

Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny. Klimat polityczny przed pierwszym przyjazdem Papieża-Polaka do Ojczyzny był nieprzyjazny. Władze Kremla, któ-rym przewodniczył Leonid Breżniew robiły wszystko by wymóc na władzy w Polsce uniemożliwienie przyjazdu ich Wielkiego Rodaka do kraju. Negocjacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwardem Gierkiem do-prowadziły do przyjazdu Papieża do Polski. Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny odbyła się w dniach 2-10 czerwca 1979 r. Cały kraj przeżywał niezapomniane chwile, nazywane dziewięcioma dniami wolności. Reżimowa, oficjalna telewizja transmitowała większość spotkań i przemówień papieskich. Wszyscy zasłuchani byli w katechezy, w których Papież mówił o godności człowieka, jego pracy, prawach a tez o sprawiedliwości jako podstawie ładu między ludźmi i narodami. Choć pielgrzymka odbywała się pod haslem- "Raduj się Matko, Polsko", to do historii przeszły słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II na placu Zwycięstwa w Warszawie." Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!." Były to słowa prorocze u progu zmiany systemu politycznego w kraju narodzin "Solidarności ".

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ DRUGI II O EUCHARYSTII

W liście apostolskim ,,Dominicae cenae” (Niedzielna uczta) święty Jan Paweł II pisze o tajemnicy i kulcie Eucharystii. List został ogłoszony 6 marca 1980 r. Składa się z trzech części, które odnoszą się do tajemnicy Eucharystii w życiu Kościoła i kapłana , świętości Eucharystii, m.in. jako ofiary, a także dwóch stołów Pańskich- w nawiązaniu do Liturgii Słowa (stół Słowa Pańskiego) oraz do Liturgii Eucharystycznej (stół Chleba Pańskiego) i dobra wspólnego Kościoła. Święty Jan Paweł II pisze do kapłanów: ,,Nasz kult eucharystyczny, który ma miejsce w czasie odprawiania Mszy Świętej, jak i nasza cześć względem Najświętszego Sakramentu, są jak gdyby ożywczym prądem, który jednoczy nasze służebne, czyli hierarchiczne kapłaństwo z powszechnym kapłaństwem wiernych.” (Tu miał na myśli wszystkich ochrzczonych). W liście Papież Polak pisze również o uwielbieniu Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które ,,winno znajdować sobie wyraz w różnych formach pobożności euchary-stycznej, jak np.: nawiedzania Najświętszego Sakramentu, adoracje, wystawienia, godziny święte, (czterdziestogodzinne nabożeństwa), błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu, procesje teoforyczne, kongresy eucharystyczne”. Nie zapomina o roli uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i określa ją mianem aktu ,,publicznej czci dla Chrystusa utajonego w eucharystycznej Ho-stii”. Dodaje , że ,,kult eucharystyczny stanowi jak gdyby duszę całego życia chrześcijańskiego . Jeśli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu największego przykazania, czyli w miłości Boga i bliźniego, to miłość ta znajdu-je swoje źródło właśnie w tym Sakramencie, który powszechnie bywa nazywany Sakramentem miłości”. Święty Jan Paweł II puentuje , że ,,nie tylko poznajemy miłość, ale sami zaczynamy miłować. Wkraczamy niejako na drogę miło-ści i na tej drodze czynimy postępy. Miłość , która rodzi się w nas z Eucharystii, dzięki Eucharystii też w nas się rozwija, gruntuje i umacnia.”Dlatego też kult eucharystyczny to wyraz miłości, która ,,stanowi najistotniejszą właściwość powołania chrześcijańskiego.” Eucharystia była zawsze centrum życia uczniów Chrystusa. Ma ona bowiem postać chleba i wina, czyli pokarmu i napoju. W ten sposób jest ściśle związana z ludzkim życiem- jak pokarm i napój . Msza Święta go przemienia , a z tak rozumianego ,,kultu eucharystycznego rodzi się z kolei cały sakramentalny styl życia chrześcijanina”, jak pisze Ojciec Święty. . Dodaje, że ,, chrześcijanin prowadzi życie sakramentalne, ożywione po-wszechnym kapłaństwem wiernych”, a to oznacza, ,, że pragnie , ażeby Bóg w nim działał dla osiągnięcia owej pełni Chrystusowej w Duchu Świętym. Bóg bowiem dosięga człowieka nie tylko poprzez wydarzenia i poprzez swoją łaskę wewnętrzną, ale jeszcze z większą mocą i pełnią działa w nim poprzez sakramenty. One nadają jego życiu styl sakramentalny. ”W tymże liście Ojciec Święty podkreśla rolę kapłana, który ,,Sprawuje Najświętszą Ofiarę In persona Christi (w osobie Chrystusa).

POSTANOWIENIE POPRAWY
Cóż więc powiemy? Czyż mamy trwać w grzechu, aby łaska bardziej się wzmogła. Żadną miarą ! Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal? (Rz 6,1-2). Chęć nawrócenia i zerwania z grzechem ma także swój wyraz w postanowieniu unikania grzechów. Oprócz ogólnego postanowienia poprawy w rozmowie ze spowiednikiem warto powtórzyć decyzję wcześniej podjętą przed Bogiem, z czego szczególnie chcemy się poprawić i nad jakimi cnotami pracować. Ważne, aby odnajdywać przeciwwagę dla grzechów w cnotach. I tak np. jeśli ktoś ma problemy z obmawianiem innych, stosowaniem hejtu i mowy nienawiści powinien zadeklarować, że szczególnie się chce z tego poprawić i będzie się starał doceniać innych, dostrzegać ich zalety , chwalić. Jeśli ktoś ma problemy z wymawianiem imienia Pana Boga nadaremno, powinien chcieć się z tego poprawić, stając się w części pozytywnej tego postanowienia jak najczęściej przypominać o Bożej obecności w swoim życiu. Wypowiedziane głośno przed spowiednikiem własnej deklaracji szczególnego zwalczania wad i pracy nad cnotami dopomoże kapłanowi w ukierunkowaniu penitenta , szczególnie jeśli ten zwrócił uwagę na przeszkody i niepowodzenia powodujące brak efektów w dotychczasowej pracy nad sobą. Człowiek, który wciąż popełnia te same grzechy , z coraz większą pokorą spogląda na siebie i swoje życie oraz odczuwa większą pokorą spogląda na siebie i swoje życie oraz odczuwa większą potrzebę Bożej pomocy. W swojej bezsilności bardziej żarliwie na modlitwie zawierza się Bogu, żałując za popełnione grzechy. Dochodzi do mocnego zjednoczenia z Jezusem Ukrzyżowanym, czego grzesznik w ogóle nie zauważa.

BOŻE CIAŁO
11 czerwiec 2020
Rozłazino – Nawcz – Dzięcielec – Popowo

Modlitwa przy 4 ołtarzach:

1 ołtarz – przy kościele w Rozłazinie – godz. 15.00 - przygotowuje rej. VII – Kościół
2 ołtarz – przy kościele w Nawczu – godz. 16.30 – przygotowuje rej. II – Nawcz, Łówcz, Borówka
3 ołtarz - przy kościele w Dzięcielcu – godz. 18.00 -  przygotowuje rej. III – Dzięcielec i Wybudowania  
4 ołtarz – przy kościele w Popowie – godz. 19.00 – przygotowuje rej. IV – Popowo, Dziechno i Wybudowania 
Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie odwiedzi i pobłogosławi w tym roku wszystkie zakątki parafii, wszystkie domy i rodziny,  podobnie jak w Wielką Sobotę.

OKTAWA BOŻEGO CIAŁA
12.06 - piątek: Młodzież i Dzieci, Schole i Ministranci 
13.06 – sobota: Nabożeństwo Fatimskie – Chórzyści
15.06 - poniedziałek: Rada Parafialna Duszpasterska i Ekonomiczna, Szefowie Rejonów
16.06 – wtorek: Skarbnicy – Posłańcy,
17.06 – środa: Redakcja SŁOWA, Caritas
18.06czwartek: Żywy Różaniec i Margaretki
19.06 – piątek: Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa
***
ODPUST W NAWCZU: 14 czerwiec – niedziela  godz. 9.00
ODPUST W POPOWIE: 21 czerwiec – niedziela godz. 11.00

 

 

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKI
7-11.09.2020 – Warszawa – Kraków – Wadowice – Kalwaria – Jasna Góra – Licheń – Toruń. Cena 860 zł.
Autokarem.
***
4-12.10.2020r – samolotowa
 FATIMA I PORTUGALIA
Cena: 4160 zł.

 

Copyright by Parafia Rozłazino